Szabad köztársaság

Jogállam

81.

A liberális demokrácia helyreállítása érdekében megteremtjük a Negyedik Magyar Köztársaságot.

82.

A magyar alkotmányos demokrácia 1989-90-es örökségéből megtartjuk és megerősítjük az alkotmányos szerkezetre és a végrehajtó hatalom kialakítására vonatkozó szabályokat, újra megerősítjük az intézményi fékeket és egyensúlyokat.

83.

Az új alkotmány kidolgozása során társadalmi vitára bocsátunk olyan alkotmányos, liberális demokrata alapértékeket és elveket, amelyeket úgy kívánunk az alkotmány részévé tenni - német mintára -, hogy azok megváltoztathatatlannak legyenek nyilvánítva.

84.

Az új alkotmányos rendszer formális kialakítása érdekében célzott módosításokkal helyreállítjuk a liberális alkotmányos demokrácia szabályait az Alaptörvény átalakítása révén. Később új alkotmányozási folyamatot hirdetünk, többpárti, konszenzusra törekvő politikai és szakmai előkészítés mellett, a szükséges időt biztosítva e munka számára.

85.

Az új alkotmányt, amelyet többpárti tárgyalásokon alakítunk ki, az országgyűlési elfogadás után népszavazással erősítjük meg.

86.

Megerősítjük az állam világnézeti semlegességét, az állam és az egyházak szétválasztását.

87.

Az emberhez méltó halál lehetősége is emberi jog. Az aktív és passzív eutanázia lehetőségének szabályozott formában történő megkönnyítése érdekében társadalmi vitát kezdünk. A vita lezárulta után, alkotmányos szabályt alkotunk az eutanázia kiterjesztett lehetőségére. Az orvosok és egészségügyi dolgozók számára biztosítjuk a jogot a bavatkozás világnézeti okok miatti megtagadására.

88.

Nép által közvetlenül választottá alakítjuk a köztársasági elnöki pozíciót, jogköreinek bővítése nélkül.

89.

Az Alkotmánybíróság jelenlegi, kollaboráns tagjainak automatikus hivatalvesztése után az új Országgyűlés erős intézményi garanciákkal, konszenzusos, többpárti jelölési folyamat után kiegyensúlyozott, alkotmányos demokrácia párti, új testületet alkot. Az új Alkotmánybíróságon belül törekedni fogunk a magyar jobboldali, polgári, konzervatív, liberális és progresszív alkotmányos hagyományok széleskörű képviseletére a pluralizmus tisztelete és megerősítése érdekében.

90.

Helyreállítjuk az Alkotmánybíróság korábbi hatásköreit, beleértve a költségvetési kérdések felügyeletét is.

91.

Újra megteremtjük az Alkotmánybíróság előtti széles körű beadványozási jogot, az actio popularist személyes érintettség nélkül is.

92.

Polt Pétert az alkotmányos rend ellen elkövetett bűnök miatt eltávolítjuk hivatalából.

93.

Az új kormányzati rendszer kialakítása során megszüntetjük az ügyészség hazug függetlenségét, és az állami vádmonopólium megerősítése érdekében a kormány alá rendeljük az ügyészség szervezetét. Intézményi garanciákkal biztosítjuk az ügyészek jelenleginél nagyobb személyes, szakmai autonómiáját a vádképviseletben.

94.

Megerősítjük az ombudsmani intézményrendszert, és megerősítjük az állampolgári jogvédelem eszközrendszerét. A jogsérelmi szempontból érzékeny területek számára önálló ombudsmanokat intézményesítünk, különösen a kisebbségi jogok, a média, a munkavállalói jogok és a nemi, életmódbeli kisebbségek védelmére.

95.

Arányos választási rendszert vezetünk be, német mintára listás és egyéni választókerületi megoldással. Minden párt annyi mandátumot kap, amilyen arányban rá a választók szavaztak.

96.

Átalakítjuk a külföldről történő szavazás módját. Élethelyzettől, kettős állampolgárságtól és állandó lakcímtől függetlenül mindenkinek jogot biztosítunk szavazatának levélben történő leadására. A távoli szavazás megkönnyítése érdekében érdemben megvizsgáljuk a biztonságos online szavazás bevezetésének lehetőségét.

97.

Bevezetjük a nyilvános kampányszámlát, amely minden párt minden kampányköltését teljesen átláthatóvá teszi.

98.

Bevezetjük a nyitott listát, amikor a listás szavazás során meg lehet jelölni egyes jelölteket, akik a pártok belső alkuitól függetlenül bejuthatnak a parlamentbe, ha kellően sokan emelték ki őket.

99.

Bevezetjük az alternatív szavazat megoldását az egyéni jelöltek választásánál. Így akár több egyéni jelöltre is lehet szavazni, a szimpátia szerint sorrendbe rakva egyeseket. Ez kiváltja a két fordulót.

100.

Egységes szabályozással kiszélesítjük a helyi és országos népszavazások jogintézményét, megkönnyítve a közvetlen beleszólást a politikai döntéshozatalba.

101.

Nemzetközi példát követve évente azonos időpontra és csomagban rendeljük kiírni az országos népszavazásokat annak érdekében, hogy a választópolgárok hozzászokhassanak: minden év azonos időszakában lehet az összes aktuális országos népszavazási kérdésben dönteni.

102.

Megerősítjük a petíciós jogot, és online lehetősséggel szélesítjük ki a parlamenti döntéshozatalba való közvetlen állampolgári beleszólás lehetőségét.

103.

Független szakmai bizottságot hozunk létre az egyéni választókerületek rendszeres újrarajzolására a politikailag elfogult körzethatárok megszüntetése érdekében.

104.

Megszüntetjük a többes ajánlás csalásra lehetőséget teremtő intézményét.

105.

Új szabályozással a határontúliak névjegyzékét minden választás előtt frissítjük, így akadályozzuk meg, hogy halottak legyenek a határontúli szavazók jegyzékében.

106.

A határontúliak választójogát újraszabályozzuk, megtartva a választójogukat összesen két, speciális egyéni választókerületet jelölünk ki számukra, szavazataikat saját képviselőjelöltjeire adhatják.

107.

Betiltjuk a pártpolitikai célt szolgáló kormányzati hirdetéseket. Bíróság által vizsgálhatóvá alakítjuk a kormányzati propagandatevékenység hirdetéseit.

108.

Betiltjuk az álcivil szervezetek politikai kampányait, fellépünk a kamupártok lopásai ellen.

109.

Hatályon kívül helyezzük a vallásszabadságot sértő, nemzetközi vállalásainkkal ellentétes egyházügyi szabályozást. A történelmi egyházak és a jelentős felekezeti közösségek fontos társadalmi szerepét intézményesen is elismerve elősegítjük a kisebb, a Fidesz által egyházként megszüntetett vallási közösségek szabad működését.

110.

Új szabályozással és igazságszolgáltatási eszközökkel lépünk fel a bizniszegyházakkal szemben.

111.

A büntetőeljárások gyorsítása érdekében bevezetjük a vádalku intézményét, ami nem azonos a nyomozati alkuval.

112.

Egyes polgári ügytípusok esetében permegelőző mediációt vezetünk be. Ezáltal is csökken a bíróságok terheltsége, és gyorsul a peres ügyek elbírálása.

113.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eljárások határidejét harminc napra csökkentjük, az alapítást és a változásbejegyzési eljárást iratmintákkal segítjük, a jelenleg átláthatatlan bírósági joggyakorlatot megismerhetővé tesszük.

114.

A szétrombolt államigazgatás és a független intézmények szakmaiságának helyreállításához célzott ösztöndíjrendszerrel hívunk haza tapasztalt szakembereket külföldről és a nemzetközi intézményektől.

Önkormányzatok

115.

Biztosítjuk a települési önkormányzatok autonómiáját, választott polgármesterrel és képviselő-testülettel. Támogatással ösztönözzük, ha szomszédos települések erőforrásaik optimalizálása érdekében közös önkormányzatot hoznak létre.

116.

Szakosított, kötelező önkormányzati társulások létrehozásával újra önkormányzati felügyelet alá helyezzük a közszolgáltatások széles körét, mindenekelőtt a közoktatást, a helyi egészségügyet, a szociális ellátásokat, a közösségi közlekedést. A központi kormányzat szabályozóként magas követelményeket szab meg, és fejkvóták alapján biztosítja az ellátáshoz szükséges és biztosan elégséges finanszírozást.

117.

Összehangoljuk a magyar állam különböző területi igazgatási egységeit annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati társulások, a járások utódintézményei, a tankerületek és a választókerületek sokkal szorosabban fedjék egymást. Felszámoljuk a kizárólag politikai érdekből végrehajtott településbesorolásokat, amelyek ellentétesek egy-egy országrész infrastrukturális adottságaival.

118.

Arányos eredményt biztosító önkormányzati választási rendszert vezetünk be a 10 ezer főnél nagyobb népességű településeken. Az önkormányzati egyéni választókerületeket megtartjuk, de a helyi kompenzációs mandátumok számát növeljük.

119.

A területfejlesztés jobb összehangolása érdekében a megyei közgyűlésekben biztosítjuk a megyei jogú városok képviseletét.

120.

Társadalmi vitára bocsátjuk a Nagy Budapest-koncepciót Budapesten és Pest megyében. A központi régió közigazgatási és területfejlesztési átszervezetésével javítjuk az együttműködést a főváros, a központi agglomerációs övezet és a hátrányosabb helyzetű Pest megyei térségek között, hatékonyabbá tesszük az itt található hátrányosabb helyzetű térségek fejlesztését.

121.

Az önkormányzati társulások, a főváros és a helyi önkormányzatok javára csökkentjük a megyei közigazgatási hivatalok vízfejszerű, működésképtelen, túlhatalomra épülő rendszerét.

122.

Az önkormányzati képviselőtestületek és bizottságok dokumentumait és jegyzőkönyveit könnyen kereshetően, ciklusokon átívelően hozzáférhetővé tesszük az intézmény honlapján.

123.

Az önkormányzatoknak az éves költségvetéseiket visszakereshető, közérthető formában nyilvánossá kell tenniük a honlapjaikon.

124.

Élő közvetítés előírásával kötelezően nyilvánossá tesszük az önkormányzatok képviselőtestületeinek üléseit a Facebookon vagy az önkormányzatok honlapjain keresztül. A zárt ülések esetében is nyilvánosságra hozatjuk az ülések napirendjeit.

125.

Kötelezővé tesszük az önkormányzatok számára, hogy jelentős beszerzéseik során az ajánlattevőkkel integritási megállapodást kössenek, amelynek keretében a felek nyilatkoznak arról, hogy tisztességesen járnak el a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során, valamint ennek felügyeletére és ellenőrzésére közösen megbíznak egy független ellenőrt.

126.

Minden önkormányzati közbeszerzés teljes dokumentációját nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján és egy országos központi felületen könnyen elérhető és kereshető formában.

127.

Minden önkormányzatnak ciklusokra visszamenőleg, online kereshető módon nyilvánosságra kell hoznia a saját és egy országos, központi honlapon a vagyonbevallásra kötelezett tisztségviselők vagyonbevallását.

128.

Minden önkormányzatnál a képviselőtestületeknek független átláthatósági biztost kell választaniuk, aki az átláthatóság követelményének és az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést ellenőrzi és segíti elő a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknél.