Sikeres jövő

Oktatás

1.

Felszámoljuk az extrém módon centralizált KLIK-et! A korábbi intézményfenntartóknak lehetőséget adunk arra, hogy igény szerint visszakaphassák intézményük fenntartását és működtetését, szakmai ellenőrzés mellett. A vissza nem igényelt intézmények fenntartását és működtetését járási szinten szervezett egységekbe szervezzük.

2.

Azonnal 18 évre emeljük a tanköteles korhatárt. A 16 évre csökkentés kifejezetten növelte a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódását.

3.

Az államosított tankönyvpiac helyett nyitott, de szabályozott tankönyvpiacot hozunk létre, hogy a pedagógusok kiválaszthassák az adott iskolában folyó képzési programhoz legjobban illeszkedő tankönyvcsomagot.

4.

Hatékonyabbá tesszük az általános iskolai képzést, az alapkészségek fejlesztésére, a szövegértésre, a matematikára, a természettudományos ismeretekre, a digitális kompetenciák fejlesztésére és az angolnyelv-tudásra helyezzük a hangsúlyt.

5.

A lexikális ismeretekkel való túlzott terhelés helyett az önálló gondolkodásra és az együttműködésre sarkalló oktatási módszerek elterjedését ösztönözzük. A tudás­átadás mellett a készségfejlesztés, a demokrácia, az állampolgári tudatosság, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség és környezettudatosság fontosságának megismertetése is kiemelt szerepet kap.

6.

Az informatikaoktatás minden képzési szinten történő megerősítésével és a digitális képességek minden tantárgyba történő integrálásával felkészítjük a fiatalokat a jövő okos munkahelyeire.

7.

Megszüntetjük a délután 4 óráig tartó, tartalom nélküli, kötelező iskolában tartózkodást. A hátrányos helyzetűek számára biztosítjuk a tanítási időn kívüli közösségi programokon való részvételt.

8.

Egyenlőséget teremtünk az állami, alapítványi, magán és egyházi oktatás állami támogatásában a különböző költségvetési támogatások összességét vizsgálva. Ugyanazért a feladatért ugyanolyan összegű finanszírozás jár.

9.

Visszaállítjuk a rugalmas beiskolázás lehetőségét, e téren visszaadjuk a szülőknek a döntési jogot.

10.

Erősítjük az idegen nyelvek oktatását, az angol nyelv­ismeret elsajátítását mindenki számára elérhetővé tesszük. Növeljük az óraszámot, többlettámogatással segítjük a kiscsoportos képzés feltételeinek kialakítását, célzott támogatással ösztönözzük a nyelvtanárok munkavállalását, elősegítjük az anyanyelvi tanárok bevonását.

11.

Azért, hogy a magyar polgárok megismerhessék az Európai Unió adta lehetőségeket, fejlesztjük az európai uniós ismeretek oktatását a köz- és felsőoktatásban.

12.

Megszüntetjük a kötelező iskolai hit- és erkölcstan oktatást az állam intézményeinek világnézeti semlegessége érdekében.

13.

Minden településen vagy önkormányzati társulásban, ahol van általános és/vagy középiskola, biztosítjuk a világnézetileg semleges, államilag finanszírozott oktatást.

14.

Megszüntetjük az osztályzást az általános iskola első négy évfolyamán, és általánossá tesszük a szöveges értékelést.

15.

Minden gyereknek és pedagógusnak tabletet biztosítunk a közoktatásban.

16.

Szakmai és társadalmi vitát kezdeményezünk az általános iskolai képzés 9 évre növeléséről, a hangsúlyt az alapképességek elsajátítására helyezve, mert a családból hozott különbségek mérséklése érdekében hosszabb alapfokú képzésre van szükség.

17.

Bővítjük a gimnáziumi férőhelyek számát. A középfokú oktatásban minden gyereknek a készségeinek és az érdeklődési körének megfelelő továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.

18.

Egységes általános iskolákat hozunk létre, melyek minden tanuló számára garantálják az alapkészségek minimális szintjének elsajátítását, a tehetségek kibontakozását és a különböző hátterű tanulók együtt nevelésének szakmai feltételeit.

19.

Hatékony szakképzési rendszert alakítunk ki. Emeljük a közismereti tárgyak óraszámát, hogy a szakközépiskolákban és szakgimnáziumokban tanuló diákok is továbbtanulhassanak. A piaci viszonyoknak és igényeknek megfelelő szakképzést alakítunk ki, amely jól képzett, idegen nyelveket beszélő szakembereket képez.

20.

Megerősítjük a másodikesély-iskolák hálózatát, az alacsonyan képzett fiatalok és a korai pályaelhagyók foglalkoztathatósága érdekében, hogy az érettségi megszerzésének lehetősége kortól független legyen.

21.

Stadionok helyett tornatermeket és uszodákat építünk. Mivel a mindennapos testnevelés tárgyi feltételei ma sok iskolában nem adottak, így ennek kötelező voltát megszüntetjük.

22.

Széles körű szakmai és társadalmi vitát kezdeményezünk egy olyan új alaptanterv kidolgozásáról, amely előtérbe helyezi a kompetenciák fejlesztését és rugalmas. Lehetőséget teremtünk a helyi sajátosságoknak megfelelő képzési programok kidolgozására, a tanárok kreativitásának kibontakozására.

23.

A jelenlegi formájában visszavonjuk a Taigetosz-törvényt, helyette célzott eszközökkel segítjük a beilleszkedési és magatartási problémás diákok sikeres integrációját.

24.

A hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatáshoz való hozzáférésének radikális javítása érdekében kiterjedt egyetemi felkészítő- és ösztöndíjprogramot alakítunk ki.

25.

A veszélyeztetett tanulók személyre szabott támogatásával és ösztönzésével 10% alá csökkentjük a közoktatáson belüli lemorzsolódást.

26.

Az esélyegyenlőséget szolgáló jogszabályok hatályát újra kiterjesztjük minden oktatási intézményre. Keményen és hatékonyan fellépünk az iskolai szegregáció gyors csökkentése érdekében, elősegítjük a hazai jó gyakorlatok széles körű elterjesztését.

27.

Az Oktatási Hivatalnak esélyegyenlőségi ellenőrző jogosítványokat adunk annak érdekében, hogy megszüntessük a halmozottan hátrányos helyzetű vagy magyar roma tanulók szegregációját.

28.

Erősítjük a korai fejlesztést, növeljük az óvodai férőhelyek számát. Már az óvodában mérsékelni kell a gyerekek közötti különbségeket, több pénzt és figyelmet kell fordítani a korai fejlesztő programokra.

29.

Biztos lábakra helyezzük és bővítjük a tanodaprogramok finanszírozását, valamint minőségbiztosítási rendszert dolgozunk ki az ott folyó munka ellenőrzése céljából. Egyben kizárunk minden olyan szervezetet a tanoda­programokból, amelyek egyben közoktatási intézmények fenntartói is.

30.

Felemeljük a szakiskolák közismereti óraszámát, hogy ne betanított munkásokat képezzenek, hanem valódi tudással rendelkező, a munkaerőpiac változásaihoz alkalmazkodni képes szakembereket.

31.

Újból bevezetjük a hátrányos helyzetű fiatalok számára esélyt teremtő ösztöndíjrendszert, valamint növeljük az útravaló ösztöndíjra fordított forrásokat.

32.

Csökkentjük a pedagógusok extrém óraterhelését, az elvégzett túlmunkát pedig megfizetjük. A tanárok teljesítménye alapján megvalósított differenciált bérrendszert vezetünk be. Olyan bértáblát dolgozunk ki, amely elismeri a kiemelkedő teljesítményt, a szakmai tapasztalatokat.

33.

Az iskolaigazgatók kiválasztásának jogát a helyi önkormányzatoknak, illetve azok társulásainak adjuk át, a pedagógusok munkáltatója pedig ismét az iskolaigazgató lesz.

34.

Korrigáljuk a jelenlegi pedagógusi életpályamodellt, ismét a minimálbérhez kötjük az illetményalapot, biztosítjuk a bevezetéshez szükséges fejlesztéseket és forrásokat. Újra lehetővé tesszük a nyugdíjazott pedagógusok visszafoglalkoztatását.

35.

A ma szaktanárhiányos területeken a legjobbakat arra ösztönözzük, hogy tanárnak menjenek. A hátrányos helyzetű iskolákban való munkavállalásért kiemelt ösztöndíjat adunk a pedagógusok számára.

36.

Jól működő, hatékony és átlátható közoktatási minőségbiztosítási rendszert alakítunk ki az idejétmúlt tanfelügyelői hálózat helyett.

37.

Iskolarendőrök helyett kiépítjük az iskolai szociális munkások, iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógy­pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, mediátorok országos hálózatát az iskolai problémák kezelésére és megelőzésére.

38.

Több fejlesztő- és gyógypedagógust veszünk fel a közoktatási intézményekbe. Célzott támogatással vonzóvá tesszük a közoktatást az érintett szakemberek számára, valamint bővítjük e szakirányok képzését a felsőoktatásban, javítjuk a munkájuk megbecsülését.

39.

Megszüntetjük a Nemzeti Pedagógus Kart, visszavesszük az ennek átadott állami feladatokat, és megerősítjük a szakszervezetek érdekvédelmi funkcióját. Visszaállítjuk a Közoktatás-politikai Tanácsot.

40.

Ösztöndíjprogrammal és bértámogatással segítjük a pályakezdő pedagógusokat, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés biztosításával visszahozzuk a tapasztalt pedagógusokat a hiányszakmákba.

41.

Mindenki számára tandíjmentessé tesszük az első diploma megszerzését a minőségi követelmények javításával együtt, és nagyobb anyagi segítséget a nyújtunk továbbtanuláshoz.

42.

Mindenkinek elengedjük a Diákhitel2 tartozását, a már visszafizetett Diákhitel2-t adójóváírás formájában adjuk vissza.

43.

Négy év alatt megduplázzuk az egyetemi oktatatók bérét, a kiemelkedő teljesítményeket külön támogatjuk.

44.

Magyarországon az évente felsőoktatásra fordított központi költségvetési összeget a GDP egy százalékára emeljük.

45.

Tandíjmentesen biztosítunk három év magas színvonalú nyelvi képzést minden felsőoktatási intézményben.

46.

Az egyetemi autonómia tiszteletben tartása mellett támogatjuk az egyetemek és vállalkozások kapcsolataira épülő gyakorlatorientált képzést.

47.

Eltöröljük a röghöz kötést. Nem fenyegetéssel, hanem lehetőségek megteremtésével tartjuk itthon a fiatalokat. Ennek érdekében a fiatalok foglalkoztatását ösztönző programokat indítunk, az eddigi szerződéseket eltöröljük.

48.

Erősítjük az egyetemek kutatási tevékenységét, az oktatás és a kutatás, valamint az MTA és az egyetemi kutatóhelyek közötti kapcsolatot, visszaállítjuk az OTKA korábbi rendszerét, megemelt keretösszegekkel.

49.

Felszámoljuk a Hallgatói Önkormányzatok jelenlegi rendszerét, hogy helyette a hallgatók alulról szerveződve hozhassanak létre új, hiteles érdekképviseletet.

50.

Helyreállítjuk a felsőoktatási intézmények gazdálkodási és szervezeti autonómiáját, megszüntetjük a kancellári rendszert.

51.

Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét.

52.

Külön programot indítunk az egyetemi oktatók és kutatók külföldi publikációs tevékenységének és konferencia-részvételének a támogatására.

53.

Segítjük a felsőoktatási intézményeket abban, hogy tanulásintenzív és versenyképes képzési szolgáltatásokat alakítsanak ki alaptevékenységük mellett.

54.

Úgy alakítjuk át a felsőoktatási rendszert, hogy gazdag programkínálattal és rugalmas tanulásszervezési lehetőségekkel biztosítsa az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodó tanulási utak kialakításának lehetőségét és az intézmények munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodását.

Zöldpolitika

55.

Azonnali programot indítunk a szőnyeg alá söpört, évtizedek óta megoldatlan környezet- és egészségkárosító szennyezések felszámolására, hasonlatosan az Illatos úti problémamegoldáshoz. Célunk, hogy tíz év alatt eltűnjön minden ilyen, szőnyeg alá söpört szennyezési válsággóc.

56.

Minden víziközművet és szennyvíztisztítót előírás szerint üzemeltetünk, 15 éves víziközmű-felújítási programot hirdetünk, támogatjuk a környezetkímélő technológiák terjedését.

57.

Önálló Környezetvédelmi Minisztériumot hozunk létre, és helyreállítjuk a környezetvédelmi szakigazgatás becsületét, szakmai autonómiáját.

58.

Nem engedjük, hogy tovább csökkenjen a településeken a közparkok és más zöldfelületek mennyisége és minősége. A beépített területeken a zöldterületek megszüntetését csak nagyobb területű, legalább azonos ökológiai értékű és megközelíthetőségű új zöldterület létrehozása esetén engedélyezzük.

59.

Visszaszorítjuk a parlagfüvet az allergiás betegek számának és a gyógyszerkiadások csökkentése érdekében. Finanszírozzuk az állami ingatlanok területén található parlagfű kiirtását, hatósági eszközökkel kényszerítjük ki a tulajdonosaik által parlagon hagyott, parlagfüves földek eltüntetését, az önkormányzatokat pedig érdekeltté tesszük saját területeik mentesítésében.

60.

Megerősítjük a környezet- és természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóságokat és a nemzeti parki igazgatóságokat.

61.

Teljesítjük a Párizsi Egyezményben vállalt klímapolitikai célokat, csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását.

62.

A nagyobb városok környezetében a klimatikus hatások mérséklése érdekében véderdő programot indítunk.

63.

Újra létrehozzuk a modern szelektívhulladék-gyűjtés piaci alapú rendszerét együttműködésben az önkormányzatok társulásaival.

64.

A „szennyező fizet” elvének érvényesítése érdekében bevezetjük a pénzbeni biztosítékadási kötelezettséget a környezetkárosítási kockázattal járó tevékenységeknél.

65.

A környezetvédelmi termékdíj tételeit úgy alakítjuk át, hogy az a tényleges újrahasznosítást ösztönözze.

66.

A nemzeti parkokban védettség szerinti zónákat alakítunk ki; elkészítjük a Natura 2000-es területek kezelési terveit.

67.

Új földterületek állami tulajdonba vételével segítjük a széttöredezett nemzeti parkok területeinek egységesítését.

Ifjúságpolitika

68.

A Diákhitel1-programot kiterjesztjük az egy évnél rövidebb programozói átképzésekre, amellyel mindenkinek esélyt adunk, hogy rövid időn belül jól fizetett állásra tegyen szert ezekben a hiányszakmákban.

69.

Minden önkormányzatra kiterjedően központilag finanszírozott ifjúsági segítő-szolgálatot hozunk létre finn mintára annak érdekében, hogy a fiatalok a pályaválasztást, pályakezdést, önálló életkezdést érintő ügyekben szakszerű és helyben, ingyen elérhető támogatást kaphassanak helyi közösségeik egy-egy képzett tagjától.

70.

Kiterjesztjük a tanulást és munkát ötvöző pályakezdő gyakornoki programokat.

Sport

71.

Leállítjuk a stadionépítési programot.

72.

Megszüntetjük a pazarló labdarúgóutánpótlás-programot, és meghatározó részben piaci alapra helyezzük.

73.

Tiszta viszonyokat teremtünk a sportfinanszírozásban. Megszüntetjük az állami és állami vállalati sportszponzoráció valós teljesítményektől elszakadt rendszerét.

74.

Megszüntetjük a társaságiadó-kezdvezmények rendszerére épülő korrupt sportfinanszírozást, és a sportszakmai szervezetekkel egyeztetett, a sporttörvényben rögzített normatív sportfinanszírozási rendszert vezetünk be

75.

Törvényi erővel megtiltjuk, hogy állami vezető, országgyűlési képviselő, állami vállalati vezető és önkormányzati vezető sportági szakszövetség elnöke is legyen hivatali ideje alatt.

76.

A tömegsportszervezetek és tömegsport eseményeket szervező piaci cégek, önkormányzatok támogatása révén megerősítjük az állam felelősségvállalását a tömegsportesemények támogatásában a pazarló sportfejlesztések rovására.

77.

Köztestületi szinten teremtünk intézményt a sportolók elleni erőszak átlátható, anonim bejelentésen is alapuló megakadályozására, együttműködésben a sportszervezetekkel.

78.

Fenntartjuk a nyári és téli olimpiai felkészülés kiemelt állami költségvetési támogatását. A négyéves olimpiai ciklusok egészére kiterjedő, átfogó költségvetési megállapodást kötünk az érintett sportszakmai szervezetekkel és köztestületekkel.

79.

Megerősítjük a magyar versenysport orvosszakmai és sportorvosi hátterét.

80.

Megerősítjük a sportegészségügyi hálózatot, hogy a tömegsportnak biztonságos szakmai hátteret adjon, továbbá megerősítjük a sportösztöndíjak rendszerét a versenysport utánpótlásnevelésének támogatására. A hatékonyságot és a korrupciómentességet független nemzetközi sportszakmai auditorok bevonásával ellenőriztetjük.