Összetartó magyarország

Szociálpolitika és lakhatás

187.

Szakítunk azzal a gyakorlattal, amelyben gazdasági nehézségek esetén elsőként a szegények támogatását csökkentik. Pótoljuk a szociális ellátások, a nyugdíjminimum és az ahhoz kötött ellátások 10 éve elmaradt emelését, és garantált inflációkövetést vezetünk be. Ez érinti az időskorúak járadékát, a gyermeknevelési támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és további ellátásokat is.

188.

Megszüntetjük azt a korlátozást, amely szerint egy háztartásban csak egy személy lehet jogosult bizonyos szociális és munkaügyi támogatásokra.

189.

A szociálpolitika minden területén, a szakpolitika-alkotásban és a végrehajtásban egyaránt partneri viszonyt alakítunk ki a civil szervezetekkel. Az egyedi, helyi igényekhez igazodó programok megvalósítását több évre szóló, jól tervezhető pályázati finanszírozással segítjük, és kialakítjuk a pályázatok eredményességének mérési rendszerét is.

190.

Megszüntetjük a „szülőtartás” fideszes intézményét. A családon belüli szolidaritás jogi úton történő kikényszerítését nem használjuk a magyar társadalombiztosítási és szociálpolitikai rendszer legyengítésére vagy megszüntetésére.

191.

Fokozatosan bevezetjük a minimumjövedelmet, amely a jelenlegi segélyezési rendszer számos juttatását kiváltja. A minimumjövedelem nem alapjövedelem, nem mindenkinek jár, hanem csak azoknak, akik egy bizonyos jövedelmi, támogatási szinttel egyáltalán nem rendelkeznek.

192.

Az aktív korú, munkára képes állástalanok esetében a minimumjövedelemhez együttműködési feltételt kapcsolunk. Az együttműködés nem büntető jellegű, hanem egyénre szabott támogató szolgáltatások révén segíti a válsághelyzetek megoldását. Ennek megvalósításához megerősítjük a családsegítő szolgálatokat és a munkaügyi központokat, mind a finanszírozás, mind a szakmai támogatás szempontjából. Az együttműködést nem vállalók egy csökkentett összegű pénzügyi támogatást kapnak.

193.

Megszüntetjük a mai, tömeges, kiutat nem jelentő közmunkaprogramot, a közmunkásbért a minimálbérhez közelítjük. Megtiltjuk, hogy közalkalmazotti munkahelyet közfoglalkoztatással váltsanak ki. A közhasznú munkák és átképzések új rendszerét a valóban arra rászorulókra szabva alakítjuk ki, a piaccal együttműködve.

194.

Átalakítjuk a fogyatékossággal élők ellátását végző intézményrendszert, hogy személyre szabott, minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Az EU-s forrásokat a kitagolás gyorsítására fordítjuk, hogy a jelenleg nagy létszámú intézményekben élők számára megteremtsük egy integráltabb élet lehetőségét.

195.

Átalakítjuk a rokkantnyugdíj-felülvizsgálati rendszert annak érdekében, hogy ne hagyjuk megélhetés nélkül a megromlott egészségű, munkavállalásra valóban képtelen embereket, valamint biztosítjuk a jogorvoslati lehetőséget a méltánytalan eljárások esetében.

196.

A rokkantnyugdíjat ismét társadalom- és nyugdíjbiztosítási elven járó juttatásként ismerjük el, nem pedig eseti állami döntéseken alapuló segélyként.

197.

Felgyorsítjuk az állami intézmények és a közösségi közlekedés akadálymentesítését, és kötelezővé tesszük azt a nagy- és középvállalati szektor számára is.

198.

Életminőségük javításának érdekében növeljük a súlyos fogyatékkal élők kommunikációját és mozgását könnyítő, korszerű segédeszközök állami támogatását.

199.

Stabil finanszírozást biztosítunk a megváltozott munkaképességű álláskeresők munkapiaci reintegrációját segítő nonprofit szervezeteknek. Szigorúbban ellenőrizzük az akkreditált munkahelyek rendszerét a megváltozott munkaképességűek számára.

200.

A jelenlegi, a magasabb jövedelmű családok lakásberuházásait aránytalanul támogató rendszer helyett elsősorban a közösségi bérlakásszektor fejlesztését, a lakhatási és az energiaszegénység csökkentését, valamint a lakhatási krízisbe jutott családok helyzetének rendezését támogatjuk.

201.

A települési támogatások szétaprózott, hatékonytalan és méltánytalan rendszere helyett bevezetünk egy, az ország minden településén egységes szabályozás szerint elérhető normatív lakhatási támogatást és adósságkezelési szolgáltatást.

202.

Megnöveljük a szociális tűzifaprogramot, és kiterjesztjük minden, 10 ezer főnél kisebb népességű településre.

203.

Csökkentjük az energiaszegénységet az eneriahatékonyság javítását szolgáló programok támogatásának növelésével, jobb célzásával, rugalmasabb támogatási formák bevezetésével és a leginkább rászorulók esetében a támogatási arány növelésével.

204.

A krízishelyzetbe került lakáshitelesek megsegítése érdekében kibővítjük és hatékonyabbá tesszük a Nemzeti Eszközkezelő működését.

205.

A Nemzeti Eszközkezelő átalakításával, új együttműködési formák, közvetítő szervezetek fejlesztésével segítjük a magántulajdonú és állami, önkormányzati üres lakásokat magába foglaló, lakhatási támogatással igénybe vehető közösségi bérlakásszektor bővítését.

206.

Újraszabályozzuk az önkormányzati bérlakásszektor működését és átláthatóvá tesszük a kiutalások és az értékesítések folyamatát. A lakásállomány csökkenésének megállítása és a korrupció visszaszorításának érdekében az újraszabályozás idejére privatizációs moratóriumot vezetünk be.

207.

A szabályozás átalakításával és adózási eszközökkel is előmozdítjuk a magánpiaci bérlet biztonságát.

208.

Újra bevezetjük azt a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy aki munkanélkülivé válik, annak a törlesztőrészlete két évig 10 ezer forintra csökkenjen, a különbözetet pedig csak a két év elteltével, apránként kelljen megfizetnie.

209.

A hajléktalan emberek hatósági üldözése helyett a hajléktalanság csökkentésén fogunk dolgozni célzott lakhatási támogatásokkal, a máshol már bevált „először lakhatást” programokkal és a hajléktalanellátás fejlesztésével.

210.

A hajléktalanság felszámolásának érdekében megteremtjük az utcáról az otthonba jutás feltételeit.

211.

Az újratermelődő hajléktalanság megakadályozására bevezetjük az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát, első lépésként a leginkább sérülékeny társadalmi csoportok – kiskorú gyermeket nevelő családok, várandós nők, volt állami gondozottak, idősek, tartós betegek, fogyatékkal élők – esetében.

212.

Biztosítjuk, hogy Magyarország egyetlen állandó lakosát se érhesse hátrány azért, mert nem a tényleges lakóhelyén van vagy nincs állandó lakcíme.

213.

A közösségi lakásszektoron és a családok átmeneti otthonainak fejlesztésén keresztül érvényt szerzünk a kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatáshoz való jogának.

214.

Felszámoljuk azt a jogsértő gyakorlatot, amelynek során a hatóságok pusztán szegénység vagy lakhatási problémák miatt választanak el gyermekeket a szüleiktől.

215.

A szegregátumokban élőket célzott komplex, rugalmas programokkal segítjük, amelynek része a lakhatási körülményeik javítása is. Azokban az esetekben, ahol a telepi körülmények javítása a reális cél, megoldjuk az ivóvízellátást, növeljük a komfortfokozatot, javítjuk az energiahatékonyságot és csökkentjük a zsúfoltságot.

216.

A regisztrált élettársi kapcsolat jogegyenlőségét a házassággal minden állami és önkormányzati intézkedés szintjén garantáljuk, ezzel is elősegítve az azonos nemű avagy házasságot kötni nem akaró párok esélyegyenlőségét.

217.

A fokozatos jogkiterjesztés részeként megkezdjük a társadalmi vitát az azonos neműek házasságának bevezetéséről annak érdekében, hogy a vita sikeres lefolytatása után, a társadalmi hangulat változására is figyelemmel öt éven belül bevezessük a házassági jogegyenlőséget, az örökbefogadást és a mesterséges megtermékenyítést (IVF-beavatkozás) számukra is.

218.

A szexuális kisebbségek egyenlőségét aktív kormányzati erőfeszítésekkel támogatjuk, bővítjük a társadalmi szemléletformálásra költött forrásokat.

219.

Határozott rendészeti fellépéssel teszünk a gyűlölet-bűncselekmények megelőzéséért, az elkövetők szigorú elítéléséért. Civil szervezetekkel közösen, államilag támogatott anonim bejelentővonalat hozunk létre az erőszak, a diszkrimináció bejelentésére, a lelki nehézségek támogatására.

220.

Ismét bevezetjük a roma fiatalok közigazgatásban történő elhelyezkedését elősegítő ösztöndíjprogramot.

Nyugdíj

221.

Igazságosabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb nyugdíjrendszert teremtünk. Generációk viadala helyett valamennyi generáció érdekeit figyelembe vesszük a nyugdíjrendszerről hozott döntések során.

222.

Garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát.

223.

A legalacsonyabb jövedelmű időseket a nyugdíjrendszeren kívüli célzott támogatásokkal segítjük, például a minimumjövedelem és a normatív lakhatási támogatás bevezetésével, az energiaszegénységet csökkentő célzott programokkal, a házi segítő szolgáltatások fejlesztésével és a közgyógyellátás kiterjesztésével.

224.

Megszüntetjük a nyugdíjasok munkavállalási tilalmát.

225.

Pótoljuk a 10 éve elmaradt nyugdíjminimum-emelést.

226.

Nyugdíjkorrekciós programmal csökkentjük a mára szélsőségessé vált nyugdíj-különbségeket, különösen figyelve a nemek közötti nyugdíj-egyenlőtlenségekre.

227.

A TB-nyugdíjrendszeren belül kialakítjuk az egyéni nyugdíjszámlát a járulékfizetés és a szolgálati idő nyomonkövetésére.

228.

Fériaknak és nőknek egyaránt rugalmas nyugdíjkorhatárt vezetünk be. Arányosan, biztosításmatematikailag korrekt módon jutalmazzuk azt, aki az irányadó korhatár felett tovább dolgozik, és csökkentett nyugdíj mellett a korábbi nyugdíjba vonulást is lehetővé tesszük.

229.

Kialakítjuk a részmunka–résznyugdíj intézményét, ami biztonságot teremt a részleges nyugdíjba vonulás révén, és közben lehetőséget hagy a piaci munkavégzésre.

230.

Nem engedjük meg „milliós" nyugdíjak új megállapítását. A szerzett jogok csorbítása nélkül, 500 ezer forintnál újra bevezetjük a nyugdíjplafont. Az alacsonyabb nyugdíjakat nagyobb mértékben emeljük az így megspórolt pénzből.

231.

Ismét bevezetjük a korengedményes nyugdíjazást a korábbinál szűkebb körben, az egészséget kiugró mértékben károsító szakmákban.

232.

A rendszeres, kis összegű nyugdíjcélú megtakarításokat a jelenleginél nagyobb arányú, célzott állami támogatásokkal ösztönözzük, hogy jelentősen szélesítsük azok körét, akik maguknak is tudnak takarékoskodni idős napjaikra.

233.

A befektetési teljesítmény javításának érdekében javítjuk az önkéntes nyugdíjpénztárak működésének szabályozását.

234.

A cafeteria (a béren kívüli juttatások) rendszerében kiemelt adó- és járulékkedvezménnyel ösztönözzük a nyugdíjcélú munkáltatói hozzájárulásokat.

235.

A magánnyugdíj-pénztári tagságukat megtartók számára biztosítjuk annak lehetőségét, hogy megtakarításukat valamely másik nyugdíjcélú megtakarítási formába átvigyék.

236.

A szolgáltatók közötti verseny élénkítése és a költségek csökkentése érdekében átjárhatóbbá tesszük a különböző nyugdíjcélú megtakarítási formákat, és egyetlen összevont adókedvezmény-keretet alakítunk ki.