Külpolitika

446.

Magyarországnak az átalakuló Európában a legszorosabban együttműködő országok csoportjában van a helye. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy részesei legyünk az új uniós együttműködési formáknak.

447.

A magyar kül- és Európa-politikában alapvető stílusváltásra van szükség, hazánknak haladéktalanul vissza kell nyernie teljes cselekvő- és kommunikációképességét.

448.

Hazánk biztonságának megerősítése érdekében tisztázni kell és új alapokra kell helyezni az Oroszországhoz és a jelenlegi orosz vezetéshez való politikai, gazdasági viszonyunkat. A jelenlegi kiszolgáltatottságot csökkenteni kell, a magyar nemzeti érdekek érvényesítésének feltételeit meg kell erősíteni.

449.

Kiállunk az Európai Unió globális felelősségvállalása mellett a nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, illetve polgári konfliktusmegelőzés és -kezelés területén.

450.

Kiemelt nemzeti célnak tekintjük a nyugat-balkáni térség uniós csatlakozását.

451.

A nemzetközi kapcsolatok irányítását visszahelyezzük a Külügyminisztériumhoz és a diplomáciai szakapparátushoz.

452.

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kell lennie a kormány és ellenzék közötti a külpolitikai egyeztetés érdemi fórumának.

453.

A magyar külügyi szolgálatban bel- és külföldön csak olyanok dolgozhatnak, akik a pártszolgálat helyett a nemzet szolgálatát tekintik hivatásuknak.

454.

Megszüntetjük a Külügyminisztérium fideszes kifizetőhelyként való működését. A feladatára alkalmatlan Magyar Nemzeti Kereskedőházak helyett professzionális kereskedelemfejlesztési szervezetet hozunk létre.

Nemzetpolitika

455.

A határon túli politikánk alapvető célja, hogy a külhoni magyarok és közösségeik magyar identitása és nyelve, valamint a magyar kultúrához való kötődése megmaradjon. A szülőföldön való fennmaradás érdekében ezért minden elérhető eszközzel támogatjuk, hogy a külhoni magyarok képesek legyenek kulturális és politikai intézményrendszerük megtartására és fejlesztésére.

456.

Mindenkit magyarnak tekintünk, aki használja a magyar nyelvet és kötődik a magyar kultúrához. Elismerjük a vegyes identitású életközösségeket a nemzetpolitikában és a támogatásoknál is. A határontúli magyar cigányokban nem tehertételt, hanem nemzeti közösségünk tagjait látjuk.

457.

Nincs szülőföldön való megmaradás autonómia nélkül. Ennek érdekében minden segítséget megadunk a külhoni magyar közösségeknek, hogy a többségi társadalommal a legitim szervezeteik útján folytatott párbeszéd eredményeként minél előbb megvalósulhassanak az önkormányzás általuk kívánt formái.

458.

Az anyaországgal való élő kapcsolat megtartása érdekében új, a nyugati magyar diaszpórák és a külföldön dolgozók adminisztratív, szociális, kulturális, jogi és kapcsolattartási támogatása érdekében a nemzetközi példákat is figyelembe vevő intézményrendszert alakítunk ki, amely többletszolgáltatásokat nyújt a mai konzuli rendszernél.

459.

Csak az adott ország legitim határontúli magyar pártjaival történő konzultáció után teszünk bármit is hazai vagy nemzetközi szinten az adott országban élő magyar kisebbségek érdekében.

460.

Megtartjuk és megerősítjük, a politikai kirekesztéstől mentesítjük a Magyar Állandó Értekezletet és a Határontúli Képviselők Fórumát.

461.

Kezdeményezzük a határontúli oktatási-nevelési támogatási rendszer továbbfejlesztését annak érdekében, hogy az egyaránt támogassa a magyar oktatási intézmények fennmaradását, valamint a magyar nyelv és kultúra ismeretét.

462.

Stratégiai szemléletű támogatáspolitikát teremtünk a határontúli magyarok számára, amelyben elválik egymástól az intézmények fenntartása és a fejlesztéspolitika. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a szomszédos országokkal közös, regionális szintű gazdaságfejlesztésre, különös tekintettel a határ menti régiók infrastrukturális helyzetének javítására.

Európai unió

463.

Magyarország nemzeti érdekeivel összhangban támogatjuk az Európai Unió tagállamainak a korábbiaknál szorosabb együttműködését.

464.

Meg kell erősítenünk az Alapjogi Chartát és aktívan segítenünk az olyan mechanizmusok létrejöttét, melyek lehetővé teszik a demokratikus intézmények hatékony monitorozását és közös európai értékeink betartását.

465.

Intézményi garanciákat és érdemi szankció-lehetőséget kell teremteni a közösségi szabályokat, különösen a szabadság és demokrácia, illetve a jogállamiság szabályait megsértő tagországokkal szemben.

466.

Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez az uniós források elköltésének hatékony felügyelete és a magyarországi jogbiztonság megerősítése érdekében.

467.

Támogatjuk a közös uniós kül- és biztonságpolitika továbbfejlesztését.

468.

Támogatjuk a közvetlen állampolgári részvétel erősítését az Európai Polgári Kezdeményezés és más mechanizmusok formájában.

Kultúra

469.

A mai formájában megszüntetjük a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA), összhangot teremtünk az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával, úgy hogy az erre a területre érkező források ne vesszenek el, tagságával és működésével pedig megjelenítse a művészeti élet sokszínűségét.

470.

A Műcsarnokot visszaadjuk a kortárs művészetnek.

471.

A Nemzeti Kulturális Alapon belül külön roma kulturális programot hozunk létre.

472.

A Nemzeti Kulturális Alapot a szakmai önigazgatás jegyében szervezzük át. Csökkentjük a miniszteri keret arányát és teljes átláthatóságot vezetünk be.

473.

A vidéki településeken, hátrányos helyzetű városrészekben integrált közösségi tereket hozunk létre a helyi civil kezdeményezéseknek.

474.

Átláthatóvá tesszük és nyilvánosságra hozzuk, bárki számára hozzáférhetővé tesszük a kulturális pályázatokra benyújtott anyagokat és az elbírálás szempontjait.

475.

Az állami és az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások esetében a beruházási érték egy ezrelékét a beruházással integrált módon kortárs képzőművészeti vagy iparművészeti alkotások létrehozására fogjuk fordítani.

476.

Egységes és teljes átláthatóság mellett működő Nemzeti Filmalapot hozunk létre.

477.

Létre kell hozni a kultúra minden területét érintő komplex ösztöndíj programot a határon túli magyar alkotók és kulturális aktorok számára.

478.

Meg kell szüntetni a társasági adó-támogatások rendszerét, és helyette az emberek szándékait közvetlenebbül kifejező személyi jövedelemadó egy százalékos kiterjesztésének lehetőségét szükséges kidolgozni.

479.

Minden, állami források felhasználásával készített kulturális alkotást észszerű kereskedelmi időszak után magáncélra digitálisan ingyen hozzáférhetővé teszünk.

480.

Mivel a könnyűzenét is a nemzeti kultúra részének tekintjük, újraindítjuk a tehetséggondozást és a klubéletet támogató programot.

481.

Olyan jogszabályi környezetet hozunk létre, amely kulturális intézmények esetében lehetővé teszi a több éves támogatási programokon való részvételt.

482.

A külföldön működő kulturális intézetek hálózatát és a Balassi Intézet irányítását ismét a kulturális tárca hatáskörébe vonjuk.

483.

A kulturális mecenatúrát átlátható és ésszerű adókedvezménnyel ösztönözzük, amivel megteremtjük az állami támogatástól való nagyobb függetlenség lehetőségét.

484.

A kulturális, művészeti ismereteket és készségek fejlesztését beépítjük az oktatásba az óvodától az érettségiig.

485.

A magyar nemzeti emlékezet közgyűjteményeinek online és jogtiszta elérhetőségét megteremtjük.

Emlékezetpolitika

486.

Új múzeumot hozunk létre, amely európai példákhoz hasonlóan Magyarország XX. századi történelmével és személyiségeivel, valamint a jelenkor történetével foglalkozik (Trianon, 1918-1919, Horthy-korszak, I. és II. világháború, Kádár-kor, rendszerváltás).

487.

Megszüntetjük az áltudományos politikai intézeteket: a Veritas Intézetet, a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet és a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet.

488.

Kulturális csereprogramokat, ösztöndíjakat, egyetemi együttműködéseket, kutatási programokat indítunk, hogy a szomszédos országokkal megismerjük egymást, illetve hogy ezzel is támogassuk a határon túli kutatókat.

489.

Az általános és középiskolai oktatásban a nemzeti emlékezet területén célzott nevelési programokat indítunk. A középiskolai oktatásban olyan programot indítunk amelynek segítségével a gyerekek saját, családi, személyes múltjukat ismernék és dolgoznák fel a történelemtanárok és az iskola segítségével.

490.

A szomszédos országokkal együttműködésben, a régió országaival közös történelemkönyv elkészítését célzó nemzetközi műhelymunkát indítunk.

491.

Hosszú távú ösztöndíjprogramon keresztül támogatjuk a fiatal történészeket a jelenkor történeti és a XX. századot kutató, feldolgozó munkájukban.